Ryzyko na stanowisku magazyniera

 

Ocena ryzyka zawodowego

na stanowisku pracy

 

 

Pojęcia ogólne  2

2. Ryzyko  wynikające  ze stosowanych środków pracy  4

Ocena ryzyka zawodowego  6

1      Charakterystyka stanowiska pracy  6

3      Określenie osób podlegających zagrożeniu  7

4      Opis zagrożeń urazowych które mogą wystąpić  7

5      Elementy które mogą zawieść  8

6      Możliwości wystąpienia awarii 8

7      Sposoby zabezpieczania się przed awariami 8

8      Prawdopodobieństwo wystąpienia urazów w razie wypadku  8

9      Sposoby zabezpieczenia ludzi w razie awarii lub gdy narażenie na niebezpieczeństwo jest nieuniknione  9

Ocena ryzyka metodą Score Risk  9

Ocena ryzyka w skali 3-stopniowej  12

Karta oceny ryzyka  12

Słowniczek podstawowych z zakresu oceny ryzyka  13

Podstawy  prawne  opracowania  13

 

 

Pojęcia ogólne

 

Co to jest ryzyko zawodowe?

 

          Definicja ryzyka zawodowego mówi o prawdopodobieństwie (możliwości) wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Pojęcie ryzyka zawodowego zostało ustalone w dyrektywie z dnia 12 czerwca 1989 r.

o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia

pracowników podczas pracy nr 89/391/EWG, zwanej dyrektywą ramową.

Zgodnie z treścią dyrektywy, niezbędne środki, jakie pracodawca powinien podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, to:

– zapobieganie ryzyku zawodowemu

– informowanie

–  szkolenie

– zapewnienie odpowiednich środków i organizacji.

 

Kiedy należy oceniac ryzyko zawodowe?

 

Środki te muszą być każdorazowo dostosowywane przez pracodawcę do zmieniających się okoliczności. A w szczególności kiedy:

 

 

 

Ocena wielkości ryzyka zawodowego stanowi podstawę doboru przez pracodawcę wyposażenia roboczego, stosowania substancji chemicznych i preparatów, wyposażenia stanowisk pracy. Ocena ryzyka jest podstawą podjęcia środków prewencyjnych, wyboru metod produkcji i organizacji pracy tak, aby zapewniały zwiększenie poziomu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz były zintegrowane z całością działalności zakładu na wszystkich szczeblach zarządzania.

 

Od 21 czerwca 2007 r. wchodzą w życie przepisy szczegółowo określające zawartość karty oceny ryzyka zawodowego.

 

Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:

 

   1. opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:

          * stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,

          * wykonywanych zadań,

          * występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,

          * stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

          * osób pracujących na tym stanowisku;

   2. wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

   3. datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

 

2. Ryzyko  wynikające  ze stosowanych środków pracy

 

 

Do oceny ryzyka zastosowano metodę oceny ilościowo - jakościową SCORE-RISK, polegającą na porównaniu poziomu ryzyka określonego w wyniku jego oszacowania z poziomem uznanym za akceptowany

 

 

R= S x E x P

gdzie

R- ryzyko,

S- potencjalne skutki zagrożenia,

E- ekspozycja na zagrożenie,

P- prawdopodobieństwo występowania zagrożenia

 

 

Tabela 1. Ocena parametru S- potencjalne skutki zagrożenia

 

Wartość

 

Strata

 

 

 

      Opis

straty ludzkie

 

straty materialne

100

poważna katastrofa

wiele ofiar śmiertelnych

powyżej 10 mlnUSD

40

katastrofa

kilka ofiar śmiertelnych

1-10 mln USD

15

bardzo duża

 

ofiara śmiertelna

100tys-1 mln USD

7

duża

ciężkie uszkodzenie ciała

10-100 tys USD

3

średnia

absencja

1-10tys. USD

1

mała

udzielenie pierwszej

pomocy

100-1tys USD

 

 

Tabela 2. Ocena parametru E- ekspozycja

 

Wartość

 

Opis

 

10

stała

6

częsta (codziennie)

3

sporadyczna (raz na tydzień)

2

Okazjonalna (raz na miesiąc)

1

minimalna (kilka razy rocznie)

0,5

znikoma (raz do roku)

 

 

 

Tabela 3. Ocena parametru ryzyka P- prawdopodobieństwo

 

Wartość

 

Opis

 

Szansa w %

10

bardzo prawdopodobne

50

6

całkiem możliwe

10

3

mało prawdopodobne -możliwe

1

1

sporadycznie możliwe

10-3

0,5

możliwe do pomyślenia

10-4

0,2

praktycznie niemożliwe

10-5

0,1

teoretycznie możliwe

10-6

 

 

 

Tabela 4. Orientacyjna jakościowa ocena ryzyka.

 

Kategoria ryzyka

 

Wartość

[1] zaniedbywalne

poniżej 1,5

[2] akceptowalne

1,5 -48

[3] średnie

48-270

[4] poważne

270-1440

[5] nie akceptowalne

powyżej 1440

 

 

Kategorie ryzyka zawodowego i zalecane działania:

[1]-  Ryzyko zaniedbywalne - żadne działanie nie są potrzebne,

[2]- Ryzyko akceptowalne - działanie profilaktyczne nie są potrzebna,

[3]- Ryzyko średnie - działania profilaktyczne są wskazane, ale należy wziąć pod uwagę koszty i uzyskane efekty (ryzyko powinno zostać ograniczone w ciągu 3-6 miesięcy.),

[4]- Ryzyko poważne -  praca nie może zostać rozpoczęta. W przypadku prac już wykonywanych ryzyko powinno zostać zredukowane w przeciągu 1-3 miesięcy w zależności od liczby osób narażonych,

[5]- Ryzyko nie akceptowalne - praca nie może zostać rozpoczęta ani kontynuowana dopóki ryzyko nie zostanie zredukowane do akceptowalnego poziomu ( kategorie [1], [2] ).

 

 

Ocena ryzyka zawodowego

 

 

Nazwa stanowiska: ROBOTNIK MAGAZYNOWY (magazynier)

 

Lokalizacja stanowiska:  Magazyn                        

               

1        Charakterystyka stanowiska pracy

 

Magazyn, czyli budynek, budowla przeznaczona do przechowywania wszelkich zapasów.

Stanowisko pracy pracownika magazynowego  (magazyniera) stanowi magazyn w którym składuje się różne surowce, materiały typu -  gaśnice i inne sprzęty przeciwpożarowe, składowane zarówno na podłodze jak i na półkach regałów.

 

 

 

2   Identyfikacja źródeł i zagrożeń występujących na stanowisku

 

 

            Do zagrożeń na stanowisku pracy magazyniera należą:

Czynniki niebezpieczne:

-        zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi,

-        zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie powierzchnie itp),

-        zagrożenia porażenia prądem elektrycznym, nieodpowiednia instalacja elektryczna, zasilanie lampy przenośnej napięciem 220 V,

-        zagrożenie pożarem i (lub) wybuchem.

 

Szkodliwe czynniki fizyczne:

-        niesprawne oświetlenie,

-        pyły.

 

Czynniki niebezpieczne

- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych.

 

Czynniki chemiczne:

-        szkodliwe rozpuszczalniki ,

-        substancje żrące i trujące,

-        inne substancje chemiczne.

 

3        Określenie osób podlegających zagrożeniu

 

Zagrożeniu podlegają osoby pracujące w magazynie (magazynierzy), jak również wszyscy ci którzy przebywają w danym momencie w magazynie lub

bliskim jego sąsiedztwie -  kierowcy samochodów dostawczych dowożący i odbierający materiały itp..

4        Opis zagrożeń urazowych które mogą wystąpić

 

1.    Wszelkiego rodzaju skaleczenia kończyn górnych o ostre krawędzie materiałów w wyniku ich przenoszenia podczas rozładunku i załadunku samochodów dostawczych.

2.    Porażenie prądem elektrycznym podczas np. włączania światła, będące wynikiem uszkodzenia instalacji elektrycznej.

3.    Złamania kończyn górnych w wyniku potknięcia.

4.    Poparzenie na skutek zaistnienia pożaru.

5.    Urazy kręgosłupa podczas ręcznego przenoszenia (materiałów p.poż. i innych).

6.    Wszelkiego rodzaju urazy kończyn górnych i dolnych w wyniku poślizgnięcia i w efekcie upadku,

7.    Przytrzaśnięcie, przyciśnięcie kończyn górnych (palców) bortem lub drzwiami skrzyni ładunkowej pojazdu dostawczego.

8.    Urazy palców dłoni będące skutkiem przyciśnięcia składowanymi materiałami.

9.    Urazy kończyn dolnych, a zwłaszcza ich palców (złamania, stłuczenia itp.) w wyniku spadnięcia z regału składowanego materiału lub wyślizgnięcia się go z rąk podczas przenoszenia.

10.Przeziębienia spowodowane pracą w zmiennych warunkach mikroklimatycznych.

11.Wszelkiego rodzaju urazy spowodowane uderzeniem się.

 

 

5        Elementy które mogą zawieść

 

 

Nie zadziałanie urządzeń energetycznych zabezpieczających przeciwporażeniowych.

Nie zachowanie środków ostrożności i przyjętych procedur postępowania przez pracowników. Zabezpieczenia prądowe przeciwporażeniowe i zwarciowe.

 

6        Możliwości wystąpienia awarii

 

Awarii może ulec instalacja elektryczna będąc przeciążona niesprawnymi urządzeniami elektrycznymi (grzałkami itp.).

7        Sposoby zabezpieczania się przed awariami

 

-        posiadanie znajomości instrukcji bezpiecznej pracy obsługiwanych urządzeń,

-        stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi,

-        stosowanie właściwego oświetlenia stanowiska pracy zgodnie z przepisami,

-        dopuszczanie do pracy tylko pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie bezpiecznych metod pracy,

8        Prawdopodobieństwo wystąpienia urazów w razie wypadku

 

1.    Wszelkiego rodzaju skaleczenia kończyn górnych o ostre krawędzie materiałów w wyniku ich przenoszenia podczas rozładunku i załadunku samochodów dostawczych - całkiem możliwe.

2.    Porażenie prądem elektrycznym podczas np. włączania światła, będące wynikiem uszkodzenia instalacji elektrycznej - mało prawdopodobne ale możliwe.

3.    Złamania kończyn górnych w wyniku potknięcia - możliwe do pomyślenia.

4.    Poparzenie na skutek zaistnienia pożaru - bardzo prawdopodobne.

5.    Urazy kręgosłupa podczas ręcznego przenoszenia (materiałów p.poż. i innych) - całkiem możliwe.

6.    Wszelkiego rodzaju urazy kończyn górnych i dolnych w wyniku poślizgnięcia i w efekcie upadku - całkiem możliwe,

7.    Przytrzaśnięcie, przyciśnięcie kończyn górnych (palców) bortem lub drzwiami skrzyni ładunkowej pojazdu dostawczego - bardzo prawdopodobne.

8.    Urazy palców dłoni będące skutkiem przyciśnięcia składowanymi materiałami - całkiem możliwe.

9.    Urazy kończyn dolnych, a zwłaszcza ich palców (złamania, stłuczenia itp.) w wyniku spadnięcia z regału składowanego materiału lub wyślizgnięcia się go z rąk podczas przenoszenia - bardzo prawdopodobne.

10.Przeziębienia spowodowane pracą w zmiennych warunkach mikroklimatycznych - tylko sporadycznie możliwe.

11.Wszelkiego rodzaju urazy spowodowane uderzeniem się - możliwe do pomyślenia.

 

9        Sposoby zabezpieczenia ludzi w razie awarii lub gdy narażenie na niebezpieczeństwo jest nieuniknione

 

          Stosowanie środków ochrony indywidualnej odpowiednich do grożącego niebezpieczeństwa:

-        rękawice ochronne,

-        ochrony głowy (kaski) - przy pracach narażających na urazy głowy, a także przy stosowaniu mechanicznych urządzeń podnośnych (dźwignice, suwnice itd.,

-        odzież ocieplana przy pracy na wolnym powietrzu lub w nie ogrzewanych magazynach,

-        obuwie ochronne w zależności od zagrożenia magazynowanymi substancjami itp.

Przestrzegać podstawowych zasad i przepisów bezpiecznego magazynowania i składowania różnych materiałów.

 

 

Ocena ryzyka metodą Score Risk

 

 

R = S x E x P

 

 

● gdzie:

R - ryzyko

S - potencjalne skutki zagrożenia

E - ekspozycja na zagrożenie

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

Ocena parametru S - potencjalne skutki zagrożenia.

 

Rodzaj zagrożenia

Wartość

Strata

Opis

1.     Skaleczenia kończyn górnych - ostre krawędzie materiałów

 

1

 

mała

udzielenie pierwszej pomocy

2.     Porażenie prądem

 

7

 

duża

ciężkie uszkodzenie ciała

3.     Złamania kończyn górnych - potknięcie

3

średnia

absencja

4.     Poparzenie - pożar

 

7

 

duża

ciężkie uszkodzenie ciała

5.     Uraz kręgosłupa - przedźwignięcie

 

7

 

duża

ciężkie uszkodzenie ciała

6.     Urazy kończyn - poślizgnięcie

3

średnia

absencja

7.     Urazy kończyn górnych (palców) - przytrzaśnięcie

 

3

 

średnia

 

absencja

8.     Urazy palców dłoni - przyciśnięcie

3

średnia

absencja

9.     Urazy kończyn dolnych - upadek materiału

3

średnia

absencja

10.  Przeziębienia - zmienny mikroklimat

3

średnia

absencja

11.  Wszelkiego rodzaju urazy - uderzenie się

1

mała

udzielenie pierwszej pomocy

 

 

 

 

Ocena parametru E - ekspozycja

 

Rodzaj zagrożenia

Wartość

Opis

1.     Skaleczenia kończyn górnych - ostre krawędzie materiałów

3

sporadyczna

2.     Porażenie prądem

1

minimalna

3.     Złamania kończyn górnych - potknięcie

0,5

znikoma

4.     Poparzenie - pożar

0,5

znikoma

5.     Uraz kręgosłupa - przedźwignięcie

0,5

znikoma

6.     Urazy kończyn - poślizgnięcie

1

minimalna

7.     Urazy kończyn górnych (palców) - przytrzaśnięcie

1

minimalna

8.     Urazy palców dłoni - przyciśnięcie

2

okazjonalna

9.     Urazy kończyn dolnych - upadek materiału

0,5

znikoma

10.  Przeziębienia - zmienny mikroklimat

1

minimalna

11.  Wszelkiego rodzaju urazy - uderzenie się

2

okazjonalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena parametru P - prawdopodobieństwo

 

Rodzaj zagrożenia

Wartość

Opis

Szansa %

1.     Skaleczenia kończyn górnych - ostre krawędzie materiałów

 

6

 

całkiem możliwe

 

10

2.     Porażenie prądem

3

mało prawdopodobne ale możliwe

 

1

3.     Złamania kończyn górnych - potknięcie

0,5

możliwe do pomyślenia

10-4

4.     Poparzenie - pożar

 

10

bardzo prawdopodobne

 

50

5.     Uraz kręgosłupa - przedźwignięcie

6

całkiem możliwe

10

6.     Urazy kończyn - poślizgnięcie

6

całkiem możliwe

10

7.     Urazy kończyn górnych (palców) - przytrzaśnięcie

 

10

bardzo prawdopodobne

 

50

8.     Urazy palców dłoni - przyciśnięcie

6

całkiem możliwe

10

9.     Urazy kończyn dolnych - upadek materiału

 

10

bardzo prawdopodobne

 

50

10.  Przeziębienia - zmienny mikroklimat

1

tylko sporadycznie możliwe

10­­­-3

11.  Wszelkiego rodzaju urazy - uderzenie się

0,5

możliwe do pomyślenia

10-6

 

Dokumentacja oceny ryzyka

 

Rodzaj zagrożenia

Potencjalne skutki zagrożenia

 

S

Ekspozycja na zagrożenie

 

E

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

P

Wartość oszacowanego ryzyka

 

R

Kategoria ryzyka

1.     Skaleczenia kończyn górnych - ostre krawędzie materiałów

 

 

1

 

 

3

 

 

6

 

 

18

 

 

akceptowalne

2.     Porażenie prądem

7

1

3

21

akceptowalne

3.     Złamania kończyn górnych - potknięcie

 

3

 

0,5

 

0,5

 

0,75

 

zaniedbywalne

4.     Poparzenie - pożar

 

7

 

0,5

 

10

 

35

 

akceptowalne

5.     Uraz kręgosłupa - przedźwignięcie

 

7

 

0,5

 

6

 

21

 

akceptowalne

6.     Urazy kończyn - poślizgnięcie

 

3

 

1

 

6

 

18

 

akceptowalne

7.     Urazy kończyn górnych (palców) - przytrzaśnięcie

 

3

 

1

 

10

 

30

 

akceptowalne

8.     Urazy palców dłoni - przyciśnięcie

 

3

 

2

 

6

 

36

 

akceptowalne

9.     Urazy kończyn dolnych - upadek materiału

 

3

 

0,5

 

10

 

15

 

akceptowalne

10.  Przeziębienia - zmienny mikroklimat

 

3

 

1

 

1

 

3

 

akceptowalne

11.  Wszelkiego rodzaju urazy - uderzenie się

 

1

 

2

 

0,5

 

1

 

zaniedbywalne

                                                                                                                 

 

Ocena ryzyka w skali 3-stopniowej

 

Ocena ryzyka w skali 3-stopniowej

 

Lekkie następstwa wypadku

Średnie następstwa wypadku

Ciężkie następstwa wypadku

Wypadek mało prawdopodobny

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne, lecz niezbędne są działania korygujące

Wypadek prawdopodobny

Dopuszczalne

Dopuszczalne, lecz niezbędne są działania korygujące

Niedopuszczalne

Wypadek wysoce prawdopodobny

Dopuszczalne, lecz niezbędne są działania korygujące

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

 

Karta oceny ryzyka

 

Karta oceny ryzyka
Ocena ryzyka zawodowego w: .......................................................
Nazwa i adres firmy: ..................................................................
Nazwa i adres jednostki podlegającej ocenie (oddział, filia itd.) ...................................................................................................
Regon: ........................................................................................
Data wykonania oceny: ..................................................................
Ocenę wykonał: .............................................................................
Data i podpis pracodawcy: .......................................................
Zagrożenia występujące w zakładzie: ............................................
Osoby pracujące w warunkach zidentyfikowanych zagrożeń: ...........
Wynik szacowania/oceny ryzyka zawodowego: ......................
Działania i zastosowane środki kontroli i obniżenia ryzyka (jeśli są konieczne): ........................................................................................
Planowany poziom ryzyka: .......................................................

 

 

 

Słowniczek podstawowych z zakresu oceny ryzyka   

       

 

1.      Czynnik szkodliwy – czynnik, którego działanie może prowadzić do stopniowego pogarszania stanu zdrowia pracownika,

2.      Czynnik niebezpieczny – czynnik, którego działanie może prowadzić do urazu lub innego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka       (włącznie z zejściem śmiertelnym),

3.      Zagrożenie - ekspozycja czynnika szkodliwego lub niebezpiecznego, mogąca prowadzić do stopniowego lub natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia  człowieka (włącznie z zejściem śmiertelnym),

4.      Ryzyko - prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zagrożenia z uwzględnieniem ciężkości ich następstw dla zdrowia i życia,

5.      Ryzyko pomijalne - małe (M) - to ryzyko, gdy wyznaczone wskaźniki ekspozycji są mniejsze niż 0,5 NDS, dodatkowo dla substancji chemicznych, wskaźniki ekspozycji są mniejsze niż 0,5 NDSCh lub NDSP,

6.      Ryzyko akceptowalne - średnie (Ś) - to ryzyko, gdy wyznaczone wskaźniki ekspozycji są równe lub większe od 0,5 wartości dopuszczalnych NDS, NDSCh lub NDSP lecz nie przekraczają tych wartości,

7.      Ryzyko nie akceptowalne - duże (D) - to ryzyko, gdy wskaźniki ekspozycji są większe od wartości dopuszczalnych NDS, NDSCh lub NDSP,

W przypadku wystąpienia w środowisku pracy substancji o działaniu rakotwórczym i prawdopodobnie rakotwórczym ryzyko dla wszystkich pracowników jest zawsze nieakceptowane, niezależnie od wartości wyznaczonych wskaźników ekspozycji,

8.      NDS,

9.      NDSCh,

10.  NDSP.

Podstawy  prawne  opracowania

 

1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z póź . zm.).

2.    Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 199, poz. 1938).

3.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zm.).

5.    Rozporządzenie Ministra z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 ze zm.).

6.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86).

7.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

8.    Dyrektywa Unii Europejskiej nr 82/501 i nr 89/391 dot. obowiązku prowadzenia oceny ryzyka.

9.    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy.

10.Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

11.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

12.Zarządzenie wewnętrzne pracodawcy.